มติประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567

  • Home
  • news
  • มติประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567

มติประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่องกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ20 มิ.ย. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น30 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)05 ก.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม04 ก.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ
  • วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
  • วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
  • วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)
  • วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้