Board of Directors

  • Home
  • Board of Directors

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

- กรรมการ

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

- กรรมการ

นายอวิรุทธ์ งามศิลปะเสถียร

นายอวิรุทธ์ งามศิลปะเสถียร

- กรรมการ

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

- กรรมการ

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

กรรมการ

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

กรรมการ

นายอวิรุทธ์ งามศิลปะเสถียร

กรรมการ

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

กรรมการ

*โดยมีนางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์ เป็นเลขานุการบริษัท*

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

นายอภิวุฒิ ทองคำ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

- ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายฐานันดร์ สุทธิพงศ์ไมตรี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

- ประธานกรรมการบริหาร

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

- กรรมการบริหาร

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

- กรรมการบริหาร

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

- กรรมการบริหาร

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

ประธานกรรมการบริหาร

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

กรรมการบริหาร

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

กรรมการบริหาร

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

นายรักตกัณห์ อัศวะภูมิ

นายรักตกัณห์ อัศวะภูมิ

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวภาวิณี ต.วัฒนผล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

นางสาวนุชนาถ แสงชัจจ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายรักตกัณห์ อัศวะภูมิ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ