Corporate Governance : Communities & Activities

  • Home
  • Corporate Governance : Communities & Activities

การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (”บริษัท”) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างคุณค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบไป