Message from Chairman & Director

  • Home
  • Message from Chairman & Director

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ในหลายปีที่ผ่านมาภาพรวมของเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่หลากหลาย ผลกระทบด้านการเงินและ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่รุนแรงซึ่งล้วนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างล่าช้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนดังกล่าวได้สร้างแรงผลักดันให้หลายประเทศทั่วโลกสรรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และจากการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของเราที่ดำเนินการมาโดยตลอด และไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาเพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต

และ ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากความพยายามขยายฐานลูกค้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็จะไม่นิ่งนอนใจต่อความเสี่ยงที่มีมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแม้แต่ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจไทยจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลใกล้ชิดต่อเหตุต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี

ผมในนามตัวแทนคณะกรรมการและพนักงานไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ของตน เพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องที่สำคัญที่สืบเนื่องจากผลกระทบของสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 2562 และยังคงยืดเยื้อจนเป็นผลกระทบโดยตรงกับการถดถอยของภาพเศรฐกิจโดยรวม กล่าวคือการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานให้ได้ผลงานมากขึ้นกว่าเดิม การแสวงหาช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทให้มีความมั่งคงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และการเสาะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำเสนอลูกค้าให้ตอบโจทย์กับการความต้องการในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความทันสมัยของการใช้สิค้าโดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาทั้งผ่านบุคลากรภายในและกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ

จากการปรับตัวของบริษัทในหลายๆมิติให้รองรับกับสถาณการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าผลประกอบการในปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขั้น 2.09 เท่าจากปี 2565 หรือเป็นจำนวน 31.43ล้านบาทในปี 2566 จากเดิม 15.01ล้านบาทในปี 2565 และยังคงสามารถทำรายได้ในระดับเดียวกันกับปี 2565 หรือเป็นจำนวน 227.78ล้านบาทในปี 2566 จากเดิม 232.11ล้านบาทในปี 2565 การดำเนินงานในปี 2565 ได้มุ้งเน้นและให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทมีความถนัดและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องและมีกำไรข้างต้นที่น่าพอใจประกอบกับการได้โครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มของ smart city ที่บริษัทพัฒนาสินค้าเองจึงส่งให้ผลประกอบการและกำไรสุทธิมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

สำหรับการดำเนินงานในปี 2567 ยังคงเป็นปีที่สภาพเศรฐกิจกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และยังคงมีปัจจัยของการอ่อนค่าของเงินบาท ทั้งนี้บริษัทยังคงกำหนดเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึงกำไรสุทธิผ่านการดำเนินการในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3 กลุ่มหลักคือ 1) ลูกค้าสถาปนิกหรือผู้รับเหมา 2) ลูกค้าโครงการรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนขนาดใหญ่ และ 3) ลูกค้าค้าส่งและค้าปลีก ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางร้านค้าของทางบริษัทฯเอง ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พนักงานขายและ ช่องทางออนไลน์ รวมถึงงานต่อเนื่องในการทำ smart pole และ smart city ที่ยังคงจะมีการรับรู้รายได้ในปี 2567 ไปจนถึงต้นปี 2568 ต่อไป โดยในปัจจุบันได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จึงมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดังกล่าว เข้ามาร่วมงานโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการจัดการระบบไฟและควบคุมอุปกรณ์ IoT ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทในยุคปัจจุบันและอนาคต บริษัทยังมีแผนขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรของบริษัท โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนธุรกิจเกี่ยวเนื่องคือบริการทางด้าน IT Solution เช่นการพัฒนาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการบูรณาการเพื่อใช้เก็บข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ อาทิเช่น การพัฒนาอุปกรณ์ RFID Tag เพื่อลูกค้าที่ประกอบธุรกิจรับซักผ้าอุตสาหกรรมในการช่วย ควบคุมคุณภาพ จำนวนครั้ง และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งนี้ข้อดีของประเภทธุรกิจดังกล่าวคือการที่โครงสร้างรายได้ของธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะที่มีความต่อเนื่อง (recurring income) ซึ่งหากธุรกิจดังกล่าวสามารถขยายตัวได้ในอนาคตจะช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ของบริษัท และช่วยเพิ่มเสถียรภาพของโครงสร้างรายได้และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มมีรายได้อย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567

บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยให้ความสำคัญกับหลัก ESG และบริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรครอบคลุมข้อกำหนดเรื่อง การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ การรายงาน และการทวนสอบบัญชีรายการปลดปล่อยและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สุดท้ายนี้ในนามฝ่ายบริหารของบริษัท ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นนักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ที่มีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

นายภัฏ ตรัสโฆษิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์

บริษัทได้มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านแสงสว่างพร้อมกับการใช้นวัตกรรมในการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

พันธกิจ

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นำสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  3. ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
  4. ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  5. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
  6. สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
  7. พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  8. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ