Category: news

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status

Read More

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่3/2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status

Read More

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status

Read More

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย

Read More

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย

Read More

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา

Read More

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status

Read More

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา

Read More

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status confirm ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Read More

ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท July 11, 2024 รายงานอื่นๆ (เพื่อนำส่ง TSD) ชื่อย่อหลักทรัพย์ LTS หัวข้อรายงาน ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ค. 2567 ภาษา ไทย Status confirm ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

Read More