ข้อมูลงบการเงินตาม FSCOMP Mapping ของท่าน ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

  • Home
  • news
  • ข้อมูลงบการเงินตาม FSCOMP Mapping ของท่าน ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลงบการเงินตาม FSCOMP Mapping ของท่าน ได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้ายืนยันว่า บริษัทจดทะเบียนใช้ไฟล์งบการเงินเดียวกับที่ใช้นำส่งข่าวตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2567 ในการจัดทำ FSCOMP report นี้