งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

  • Home
  • news
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

ข้อมูลฐานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)152,051.00
ทุนชำระแล้ว (พันบาท)75,800.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (พันบาท)0.00
%ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว200.59
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
Statusconfirm