งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

  • Home
  • news
  • งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลฐานะทางการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท) 136,613.00
ทุนชำระแล้ว (พันบาท) 75,800.00
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น (พันบาท) 0.00
%ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว 180.23
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
Status confirm